ใครเป็นใครมาดูกัน “ทีมสมนึก” เปิดตัวผู้ประสงค์ลงสมัครนายกเทศมนตรีฯ พร้อมทีมบริหาร และสมาชิกสภา

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

“ทีมสมนึก” แถลงข่าวเปิดตัวผู้ประสงค์ลงสมัครนายกเทศมนตรีฯ พร้อมทีมบริหาร
และสมาชิกสภา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
170121 JO (53)
17 มกราคม 2564 – “ทีมสมนึก” แถลงข่าวเปิดตัวผู้ประสงค์ลงสมัครลงชิงชัยสนามเลือกตั้งท้องถิ่น เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นำทีมโดย ดร.กณพ เกตุชาติหัวหน้าทีมสมนึก ว่าที่ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมทีมบริหาร ประกอบด้วย รองนายกเทศมนตรีฯ 4 คน
ได้แก่ นายอนุสรณ์ พงษ์เกษมพรกุล อดีตผู้อำนวยการสำนักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ,ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง อดีตรองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช , นายฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร อดีตสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และ ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ อดีตรองนายกเทศมนตรี
นครนครศรีธรรมราช ส่วนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 2 คน ได้แก่ ดร.สุรโรจน์ นวลมังสอ อดีตรองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช และนายพูน แก้วภราดัย
490313
ทั้งนี้ ทีมสมนึกได้เตรียมความพร้อมทีมผู้ประสงค์ลงสมัครสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไว้ทั้ง 4 เขต รวมทั้งสิ้น 24 คน ประกอบด้วย
ว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขต 1 จำนวน 6 คน ได้แก่ นายสมชาย สังข์วิเชียร อดีตสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช , นายสมชาย สุนทร , นางสมฤดี สุขบำเพิง,นายวิชาญ ชุติธรพงษ์, นายสุรักษ์ รัตนะพันธ์และนายขัตติยะ อารีพร้อม

ว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขต 2 จำนวน 6 คน ได้แก่ นายกฤษดา เสมอภพ อดีตสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช , นายชยากร ขำคม อดีตสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช , นายสุเมธ รัตนนาคินทร์ อดีตสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช , นาย
ธวัช ศรีสมานุวัตร, นายอุดมศักดิ์ ศรีตุลาการ และ นายปริญญา ไชยแก้ว
4209742
ว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขต 3 จำนวน 6 คน ได้แก่ นายจิรศักดิ์ สมุทรอัษฎงค์ อดีตรองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช , นายปรีชา พฤกษไพบูลย์ , นายจิณณ์ชยุต สาราพฤษ, ร.ต.โยธิน กัลยา, นายกะแมน หมิแหม และ นายทัตพงศ์ โภชนา

ว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขต 4 จำนวน 6 คน ได้แก่ ร.ท.วิโรจน์ วรรณกุล, นางอนุสรณ์ เดชเดโช, นายสมชาย โชติช่วง, นายวีรภัทร ศิริพันธ์, นายภาคภูมิ แสงแก้ว และนายยะโกบ พิทักษ์
แบนเนอร์ 2

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0