จังหวัดนครศรีธรรมราช ตรวจประเมินเพื่อคัดเลือกโครงการ 1 จังหวัด 1 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

จังหวัดนครศรีธรรมราช ตรวจประเมินเพื่อคัดเลือกโครงการ 1 จังหวัด 1 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันนี้ (22 ก.พ.64) ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง(แปลงผักหลังวัดหญ้า) หมู่ 2 ตำบลนาทราย นายกิตติพันธ์ เพชรชู ประธานการตรวจประเมินผลงานการคัดเลือกโครงการ 1 จังหวัด 1 ศูนย์เรียนรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมคณะกรรมการจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและผู้ทรงคุณวุฒิภาคประชาชน โดยมีนายวิทยา เขียวรอด นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง(แปลงผักหลังวัดหญ้า) หมู่ 2 ตำบลนาทราย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักจัดการทางสังคมโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พื้นที่ตำบลนาทราย และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม

นายกิตติพันธ์ เพชรชู ประธานการตรวจประเมินผล กล่าวว่า การเดินทางมาในวันนี้เพื่อเป็นการตรวจคัดเลือกศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของอำเภอเมืองภูเก็ต ที่มีการคัดเลือกให้ศูนย์ดังกล่าวเข้ารับการคัดเลือกตามการโครงการจังหวัด 1 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อที่จะได้นำผลการตรวจประเมินมาพิจารณาในการประกาศผลต่อไป

สำหรับกรมการปกครองกำหนดให้อำเภอ ทั่วประเทศไทยจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระดับอำเภอเพื่อเป็นศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ประชาชนในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนนำแนวคิดและหลักปฏิบัติไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้การขับเคลื่อนขยายผลศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอมีผลการดำเนินงานเป็นรูปธรรมมากขึ้นเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในด้านการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ สืบไป.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0