กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ประจำปี 2564

วันนี้( 9 มี.ค.64) ณ โรงแรมปุระนคร ถนนราชนิคม ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 จัดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ประจำปี 2564 โดยมี พลตรี จำรัส สังขะวร รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในพิธี ซึ่งมี พันเอก ภัทรชัย  แทนขำ รองผู้อำนวยกองกิจการมวลชนและสารนิเทศกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวรายงาน ดำเนินรายการเสวนาโดยนายอานนท์ มีศรี นายกสมาคมสื่อชุมชนภาคใต้นครศรีธรรมราช ซึ่งมีผู้แทนจาก กอ.รมน.จังหวัด, ศบภ.ทภ.4, สำนักงาน ปภ.จังหวัด, มูลนิธิ, สื่อมวลชน, จิตอาสา, ภาคเอกชน ร่วมกิจกรรม จำนวน 70 คน

การจัดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ประจำปี 2564 เรื่องภัยพิบัติกับบทบาทของทุกหน่วยงาน ในมิติจิตอาสาและการจัดการภัยพิบัติร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานเพื่อนำไปสู่การจัดตั้งศูนย์ตอบโต้ภัยพิบัติระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล โดยดำเนินการจัดการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถของบุคลากร เพิ่มทักษะข้อมูลองค์ความรู้ เพิ่มประสิทธิภาพในการแจ้งเหตุ สร้างความเข้าใจในหน้าที่ และบทบาทด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้กับบุคลากรของแต่ละหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ วางรากฐานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน มีขั้นตอนกระบวนการและแนวทางในการปฏิบัติงาน เป็นมาตรฐานเดียวกันตามระเบียบหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการจัดการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในวันที่ 9-10 มีนาคม 2564

ในการนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้กำหนดให้มีเวทีเสวนาเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการของการจัดตั้งศูนย์ตอบโต้ภัยพิบัติของภาคใต้ในมิติของจิตอาสา กำหนดแนวทางการเตรียมความพร้อมในการป้องกันการแก้ไขและช่วยเหลือ และการแบ่งกลุ่มเพื่อระดมแนวคิดจากผู้แทนหน่วยงานที่มาร่วมการอบรม เพื่อจัดตั้งศูนย์ตอบโต้ภัยพิบัติในระดับตำบล อำเภอ จังหวัด 1.แนวความคิดในการจัดตั้งศูนย์ตอบโต้ภัยพิบัติระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล 2.แนวทางการทำงานร่วมกันของทหารกับส่วนราชการจังหวัด ปภ.ท้องถิ่นและจิตอาสา 3.การทำงานในมิติจิตอาสาให้เป็นไปด้วยอย่างยั่งยืน โดยใช้โมเดลของถ้ำพรรณรา เป็นโครงการนำร่องอีกด้วย.


Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0