องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโครงการถ่ายทอดความรู้และประกวดแนวคิดและนวัตกรรมด้านน้ำบาดาลเพื่อสร้างเครือข่ายท้องถิ่นต้นแบบ

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโครงการถ่ายทอดความรู้และประกวดแนวคิดและนวัตกรรมด้านน้ำบาดาลเพื่อสร้างเครือข่ายท้องถิ่นต้นแบบด้านการบริหารจัดการน้ำบาดาลอย่างยั่งยืน ของหลักสูตรเทคโนโลยีมหาบัณฑิต มรภ.นศ.

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจกรรม โครงการถ่ายทอดความรู้และประกวดแนวคิดและนวัตกรรมด้านน้ำบาดาลเพื่อสร้างเครือข่ายท้องถิ่นต้นแบบด้านการบริหารจัดการน้ำบาดาลอย่างยั่งยืน ของหลักสูตรเทคโนโลยีมหาบัณฑิต (ทล.ม.) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในหัวข้อ “แนวคิดและนวัตกรรมด้านน้ำบาดาลเพื่อสร้างเครือข่ายท้องถิ่นต้นแบบด้านการบริหารจัดการน้ำบาดาลอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมี ผศ.วีระยุทธ สุดสมบูรณ์ พร้อมด้วยนายฉัตรชัย อนุวัฒน์ นักศึกษา เดินทางไปเป็นตัวแทนของ หลักสูตรในการนำเสนอ กิจกรรมดังกล่าวจัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ ร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0