กรมประชาฯ สานสัมพันธ์เครือข่ายเมืองคอน สร้างความเข้าใจการใช้ที่ดินสาธารณะ

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย นางสาวเจริญศรี หงษ์ประสงค์ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สังกัดกรมประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่พบปะประชาชน เครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม


โอกาสนี้ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมคณะ ได้ร่วมหารือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนประชาชน ถึงกรณีที่มีประชาชนบางส่วนในพื้นที่ทุ่งมะม่วงค้อม ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม ได้เข้าไปสร้างที่อยู่อาศัย ปลูกพืชผล และเลี้ยงวัว ภายในบริเวณสถานีเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง ระบบเอ.เอ็ม. สวท.นครศรีธรรมราช จำนวน 14 ไร่ 2 งาน 64.4 ตารางวา จากเนื้อที่ทั้งหมด 63 ไร่ 2 งาน 43 ตารางวา ซึ่งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช ในฐานะผู้รับผิดชอบดูแลสถานีเครื่องส่ง เกรงจะไม่ปลอดภัยกับประชาชนที่เข้าใช้พื้นที่ เนื่องจากบริเวณสถานีเครื่องส่ง มีระบบสายยึดโยงสายดิน และสายสัญญาณต่าง ๆ โดยรอบตัวเสาอากาศ รวมถึงกรมประชาสัมพันธ์มีแผนดำเนินโครงการก่อสร้าง สถานี สวท.นครศรีธรรมราช แห่งใหม่ ในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งจะทำให้การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดและจะส่งผลต่อการปฏิบัติราชการได้


ทั้งนี้ ผลจากการหารือ ได้มีความเห็นร่วมกันในการแก้ไขปัญหา โดยกรมประชาสัมพันธ์จะยื่นเรื่องไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยผ่านคณะกรรมการจัดวางผังแม่บทศูนย์ราชการระดับจังหวัด เพื่อขอให้ออกหนังสือสำคัญที่หลวง ซึ่งจะทำให้สามารถดำเนินการก่อสร้าง สถานี สวท.นครศรีธรรมราช แห่งใหม่ ในพื้นที่ที่เหลือจากการเข้าทำประโยชน์ของประชาชน คือ 46 ไร่ 1 งาน 86.9 ตารางวาและมีการส่งคืนพื้นที่ที่ประชาชนอยู่อาศัย จำนวน14 ไร่ 2 งาน 64.4 ตารางวา ให้ทางจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อไป

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0