U2T สู้ภัย COVID “รู้เท่าทันป้องกัน COVID-19” นักจัดการทางสังคม ต.นาทราย มอบอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

U2T สู้ภัย COVID “รู้เท่าทันป้องกัน COVID-19” นักจัดการทางสังคมโครงการ1ตำบล1มหาวิทยาลัย ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พื้นที่ตำบลนาทราย เดินหน้ามอบอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19 พื้นที่ตำบลนาทราย

วันนี้(18 มิ.ย.64) เวลา 10.00 น. ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปลายท่า ตำบลนาทราย อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช กระทรวง อว. ร่วมกับ ม.ราชภัฏนครฯ จัดโครงการ U2T สู้ภัย COVID (U2T – COVID WEEK) “รู้เท่าทันป้องกัน COVID-19” โดยนักจัดการทางสังคมโครงการ1ตำบล1มหาวิทยาลัย ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พื้นที่ตำบลนาทราย เดินหน้ามอบอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19 โดยมีนางสุภาตรี ศรีศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปลายท่า ตำบลนาทราย เป็นประธานรับมอบอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19 พร้อมด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายและทีมบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ทั้ง 6 หมู่บ้าน และผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งมี ผศ.ดร.วีระยุทธ สุดสมบูรณ์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯ ตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นผู้ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19 ในครั้งนี้

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระลอก 3 มีแนวโน้มทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ทั้งยอดผู้ติดเชื้อใหม่และยอดผู้ติดเชื้อสะสมมีเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง รวมถึงผู้ป่วยที่อยู่ในขั้นวิกฤติก็มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น การจัดโครงการ “รู้เท่าทันป้องกัน COVID-19” ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม มอบหมายภารกิจให้นักจัดการทางสังคม ได้ดำเนินการจัดโครงการเพื่อจัดสรรงบประมาณในการลงพื้นที่ ช่วยเหลือชุมชนในการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ COVD-19 ให้แก่ผู้นำและอาสาสมัครสาธารณสุข
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนตำบลนาทราย สามารถป้องกันโรคระบาดได้ด้วยตนเอง
ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ หน้ากากอนามัยจำนวน 400 กล่อง, เจลแอลกอฮอร์ชนิดขวดจำนวน 120 ขวด, เจลแอลกอฮอร์ชนิดหลอดจำนวน 466 หลอด, ถุงมือทางการแพทย์ จำนวน 20 กล่อง, ป้าย X Stand จำนวน 4 ป้าย, ซึ่งนักจัดการทางสังคมเล็งเห็นว่าการจัดโครงการ “รู้เท่าทันป้องกัน COVD-19” โดยการส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ COVD-19 ให้แก่ผู้นำและอาสาสมัครสาธารณสุข และคนในชุมชนในครั้งนี้ เพื่อต่อสู้โควิด และสามารถช่วยแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ได้ในเบื้องต้น และลดจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ให้ได้มากที่สุด เป็นการช่วย หมอ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข ได้อีกทางหนึ่งด้วย.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0