อบต.ท่าศาลา เมืองคอน ฟื้นวิถีชาวนาไทย อนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมือง – ข้าวพันธุ์ดี

อบต.ท่าศาลา เมืองคอน ฟื้นวิถีชาวนาไทย อนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมือง – ข้าวพันธุ์ดี
วันที่ 14 ก.ย.64 ณ แหล่งการเรียนรู้เกษตรกรรมต้นแบบทุ่งนิ่งแน หมู่ 3 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช นางกนกพร เดชเดโช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองและเมล็ดข้าวพันธุ์ดี กิจกรรม”ดำนาปลูกข้าว กล้าข้าวพันธุ์ดี” โดยมีนายวีระพรรณ สุขะวัลลิ นายอำเภอท่าศาลา,นายอภินันท์ เชาวลิต นายก อบต.ท่าศาลา และนางอวยพรศรี เชาวลิต ประธานสภา อบจ.นครศรีธรรมราช ต้อนรับ ณ แหล่งการเรียนรู้เกษตรกรรมต้นแบบทุ่งนิ่งแน ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช.รวมทั้งพี่น้องประชาชน ร่วมกิจกรรมดำนาปลูกข้าว พันธุ์ดี

ทั้งนี้กิจกรรมดำนาปลูกข้าว กล้าข้าวพันธุ์ดี เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองและข้าวพันธุ์ดี ที่กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา จัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์เชิงการศึกษาในเรื่องข้าวพันธุ์พื้นเมือง และเป็นแหล่งกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมือง และเมล็ดข้าวพันธุ์ดี ให้กับชุมชน ในการต่อยอดขยายผลนำร่องไปสู่โครงการแปลงนาร้อยไร่ คลังข้าวท่าศาลา


นายอภินันท์ เชาวลิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา เผยว่า เดิมในตำบลท่าศาลา มีการทำนานับพันไร่และมีพันธุ์ข้าวที่ดีมีคุณภาพมากมาย แต่มาในขณะนี้การทำนาลดน้อย ด้วยปัจจัยหลายประการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลาได้เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างคลังข้าวของอำเภอท่าศาลา เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ความเป็นอยู่ในยุคปัจจุบัน กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จำเป็นที่ต้องส่งเสริมสนับสนุนอาชีพ และความมั่นคงทางอาหารให้แก่ประชาชน อีกทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีโคกหนองนาโมเดล มาประยุกต์ใช้ จึงได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองและข้าวพันธุ์ดี โดยการอนุรักษ์ทำนาแบบโบราณ ใช้พันธ์ข้าวพื้นเมืองของอำเภอท่าศาลา อาทิ ข้าวหอมขาว ข้าวหอมหัวบอน ข้าวหอมดอกอ้อ ข้าวเหนียวดำเปลือกข้าว โดยใช้พื้นที่ 9 ไร่ เป็นแปลงตัวอย่าง ในการศึกษาระบบการทำนาทั้งหมด และศึกษาพัฒนาพันธ์ข้าว เพื่อต่อยอดให้ประชาชนในพื้นที่อื่นๆได้สานต่อในอนาคต.