สภาเด็กและเยาวชนเมืองคอน เปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะเด็กเยาวชนไทยศตวรรษที่ 21 พร้อมเปิดเวทีเชิดชูเกียรติวันเยาวชนแห่งชาติ

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

วันที่ 19 ก.ย.64 ที่บริเวณริมคลองหน้าเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิด “ โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทย ในศตวรรษที่ 21 “ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 รวมทั้งมอบมอบเกียรติบัตรให้กำลังใจแก่เด็กและเยาวชนซึ่งจัดโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยงจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้การสนับสนุนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีนายศรุต สกาวรรณ์ รองประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเด็กและเยาวชน ร่วมกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด

นายศรุต สกาวรรณ์ รองประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวรายงานว่า วันเยาวชนแห่งชาติ มีความเป็นมาสืบเนื่องจากคำประกาศขององค์การสหประชาชาติที่กำหนดให้ปีพุทธศักราช 2528 เป็นปีเยาวชนสากล และขอให้ประเทศสมาชิกร่วมเฉลิมฉลองปีเยาวชน สากลภายใต้คำขวัญ “ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ ” สำหรับประเทศไทย ทางคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2528 กำหนดให้วันที่ 20 กันยายน ของทุกปี เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ โดยถือเป็นวันสิริมงคลอีกวันหนึ่ง เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ สองพระองค์ด้วยกันคือ พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนัน ทมหิดล (รัชกาลที่ 8) ซึ่งทั้งสองพระองค์ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติในขณะที่ยังทรงพระเยาว์ ถือเป็นวันสิริมงคลที่เยาวชนไทยควรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของล้นเกล้าทั้งสองพระองค์ และที่สำคัญเยาวชนไทยควรกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเองและประพฤติตนให้เป็นประโยชน์สุขต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ

ดังนั้นบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้กำหนดจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 (การจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564) โดยมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในการพัฒนา เพื่อให้เยาวชนมีพื้นที่สร้างสรรค์ในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ เพื่อแสดงถึงพลังของเยาวชนในการทำกิจกรรมสร้างสรรค์เป็นประโยชน์ ในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาในการช่วยแพ็คอาหารของโรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช และจัดรายการวิทยุเพื่อประชาสัมพันธ์วันเยาวชนแห่งชาติ

นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 เนื่องในงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 นั้น มีเป้าหมายให้เด็กและเยาวชน ตัวแทนเครือข่าย สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรม เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยตรง จึงนับได้ว่า วันนี้เป็นโอกาสอันดีที่เด็กและเยาวชนจะได้มาทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดกิจกรรมและการแสดงผลงานของเด็กและเยาวชนแต่ละกลุ่ม ตลอดจนการประกาศบทบาทภารกิจของตนเองในฐานะเด็กและเยาวชนที่มุ่งดำเนินกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนให้สาธารณชนได้รับรู้ รับทราบ ซึ่งปัจจุบันจะเห็นได้ว่าเด็กและเยาวชนมีการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์เป็นจำนวนมาก แต่ไม่มีโอกาสที่จะนำผลงานหรือกิจกรรมของตนเองมาแสดงให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้ รับทราบ จึงถือว่าวันนี้เป็นโอกาสที่จะแสดงให้สาธารณชนได้รับทราบและจะได้เป็นแนวทางเป็นตัวอย่างแก่เด็กและเยาวชนคนอื่น ๆ ที่ยังไม่มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในวันนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นในการรวมพลังของเด็กและเยาวชนในการร่วมกันขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์เป็นไปตามเจตนารมณ์ ตามคำขวัญที่ว่า “ ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ” อย่างแท้จริง


Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0