สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช​ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จัดเปิดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น บาริสต้าเรียน 30 ชั่วโมง แก่ผู้ที่เดือดร้อนอาชีพของจังหวัดนครศรีธรรมราช

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

17 กันยายน 2564 โดยนายเอกวิทย์ มีเพียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานเปิดกิจกรรม บาริ​สต้า​มืออาชีพ มีนายบุญลอย เขียดนิล แรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมทั้ง นายสายัณห์ แสงสุริยัน ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช และผู้เข้าฝึกอบรมบาริสต้ามืออาชีพ ในหลักสูตรอาชีพระยะสั้น

นายเอกวิทย์ มีเพียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้กล่าวไว้ว่าตามที่ได้รับมอบหมาย จากนายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​นครศรี​ธรรมราช​ มาเป็นประธานเปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพของกระทรวงแรงงานในจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 ณห้องลีลาวดี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช โดยภายใต้กิจกรรม การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น บาริสต้ามืออาชีพ ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภายใต้โครงการของแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ covid 19 ยังมีความรุนแรง และยังไม่มีทีท่าว่าจะจบลงในระยะเวลาอันใกล้นี้ จึงได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำรงชีพ โดยทั่วไปของคนไทยทั้งประเทศ ทั้งด้านการประกอบอาชีพการศึกษาการรักษาพยาบาลการเดินทางต่างๆของจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็น 1 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสดังกล่าวโดยเฉพาะธุรกิจด้านการท่องเที่ยว และบริการ ส่งผลให้ประชาชนผู้ใช้แรงงานมีรายได้ลดลงหรือมีอัตราการว่างงานเพิ่มมากยิ่งขึ้น ประกอบกับปัญหาด้านภัยพิบัติ ต่างๆ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยกระทรวงแรงงาน ซึ่งมีภารกิจดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนและผู้ใช้แรงงานในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะด้านการมีงานทำ การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน รวมทั้งการให้ ความคุ้มครองและสวัสดิการต่างๆ ในการทำงาน ซึ่ง สภาวะสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จึงได้จัดสรรงบประมาณให้ดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ด้านอาชีพเพื่อให้ผู้ที่ได้รับประสบความเดือดร้อนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ที่เป็นผู้ว่างงาน ผู้ประสบภัยผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพได้มีโอกาสในการสร้างเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน โดยเฉพาะ วันนี้ ผู้เข้ารับการอบรม มีความสนใจการประกอบอาชีพ ด้านการบริการเครื่องดื่ม มีความตั้งใจที่จะสมัครเข้ารับการอบรม ทักษะที่ทันสมัย ที่มีความนิยม เป็นงานบริการที่สามารถรองรับการเติบโตของภาคการท่องเที่ยว ของจังหวัดนครศรีธรรมราช จะได้นำความรู้ไปประกอบอาชีพ อย่างยั่งยืนต่อไป

ส่วนนายบุญลอย เขียดนิล แรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวเพิ่มเติมว่า ในนามของผู้เข้ารับการฝึกอบรม บาริสต้ามืออาชีพ หลักสูตร ฝึกอบรม ระยะสั้น ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ด้านอาชีพจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 และในวันนี้ เลือกลำโพงแรงงานมีนโยบายให้ความ ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จากภัยพิบัติธรรมชาติ วิกฤตเศรษฐกิจ ปัญหา โรคระบาด ผู้ที่มีรายได้น้อย ตลอดจนถึงผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพ โดยกำหนดให้สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชดำเนินการสำรวจความเดือดร้อน ด้านอาชีพ ผ่านอาสาสมัครแรงงาน หรือ อสร. หรือหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อนำมาวิเคราะห์และจัดทำแผนงานตามโครงการที่ได้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ จากกระทรวงแรงงานเป็นประจำทุกปี ในปีนี้ จังหวัดนครศรีธรรมราชได้อนุมัติให้สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ด้านอาชีพ ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2564 ครั้งที่ 2 จำนวน 6 กิจกรรม โดยมีงบประมาณ 343500 บาท

โดยมีประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนด้านอาชีพ ได้เข้าร่วมโครงการ ใน 2 ลักษณะ จำนวน 150 คน ประกอบด้วยกิจกรรม จ้าง งานเร่งด่วน จำนวน 4 กิจกรรม มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 110 คน และกิจกรรม พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานจำนวน 2 รุ่น มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 40 คน โครงการดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อดำเนินการช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ
2.เพื่อช่วยเหลือกำลังแรงงานผู้ว่างงาน ไม่มีรายได้ หรือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนด้านอาชีพให้มีโอกาสในการเพิ่มพูนศักยภาพ
3.เพื่อฟื้นฟูสิ่งสาธารณะ ให้สามารถใช้ประโยชน์ในการเพิ่มผลผลิตทางด้านเกษตรได้อย่างเต็มที่

สำหรับกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในครั้งนี้สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้อำนวยการ และบุคลากรของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชซึ่งเป็นสถาน ศึกษา ที่มีภารกิจทางด้านการพัฒนาทักษะอาชีพที่หลากหลายและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบกับมีความพร้อม ด้านวัสดุอุปกรณ์และสถานที่ในการฝึกอบรมหลักสูตรบาริสต้ามืออาชีพ จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการพัฒนา ทักษะ ฝีมือแรงงาน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 30 ชั่วโมง จำนวน 2 รุ่น มีผู้เข้ารับการอบรมรุ่นละ 20 คนซึ่งกำหนดฝึกอบรม รุ่นที่ 1 ในระหว่างวันที่ 13 -​ 17 กันยายน 2564 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 ถึง 24 กันยายน 2564 เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือ ด้านบาริสต้ามืออาชีพ ซึ่งเป็นวิชาชีพด้านการบริการเครื่องดื่มและเป็นการตอบสนองเพื่อรองรับการขยายตัว ด้านการท่องเที่ยว ของจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อไป
ชมการถ่ายทอดสดได้ที่ https://fb.watch/847X_We8mH/

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0