กกต.นครศรีธรรมราช เตรียมพร้อมรับเลือกตั้งสมาชิกและนายก อบต.


นางสาวนุชนภางค์ ลิ่มดุลไพบูลย์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 เห็นชอบให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดย กกต.นครศรีธรรมราช ได้ดำเนินเพื่อจัดเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งดังกล่าว ซึ่งกำหนดให้มีการเลือกตั้งขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 และกำหนดการรับสมัครระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 ซึ่งทางสำนักงานการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อให้การดำเนินการจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์และยุติธรรม

ทั้งนี้ในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชมีองค์การบริหารส่วนตำบลที่ต้องดำเนินการเลือกตั้งตั้งในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 130 องค์การบริหารส่วนตำบล จาก 23 อำเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยข้อมูลจากศูนย์ทะเบียน ภาค 8 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จะมีจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งนี้ได้ทั้งสิ้นจำนวน 821,148 คน และจะมีจำนวนหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น 1,612 หน่วยเลือกตั้ง โดย อบต.ที่มีน้อยกว่า 6 หมู่บ้าน มีจำนวน 10 อบต. และอบต.ที่มี 6 หมู่บ้านขึ้นไป มีจำนวน 120 อบต. และการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีจำนวนนายก อบต. จำนวน 130 คน และจำนวน สมาชิก อบต. จำนวน 1,286 คน
//////////
อุไรวรรณ/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
29 กันยายน 2564