กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนากลุ่มอาชีพ สร้างการรับรู้และเข้าใจผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน ด้านสิ่งแวดล้อมชุมชนและด้านสุขภาพ อาชีวะอนามัย และให้ความรู้เกี่ยวกับโควิด -19 ตำบลบางจาก

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนากลุ่มอาชีพ สร้างการรับรู้และเข้าใจผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน ด้านสิ่งแวดล้อมชุมชนและด้านสุขภาพ อาชีวะอนามัย และให้ความรู้เกี่ยวกับโควิด -19 ตำบลบางจาก

วันนี้ (4 ธ.ค.64) ณ สถาบันจัดการเงินทุนชุมชนบ้านบางสะพาน หมู่ที่ 7 ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช U2Tตำบลบางจาก จัดโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ1ตำบล1มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนากลุ่มอาชีพ สร้างการรับรู้และเข้าใจผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน และกิจกรรมจัดการด้านสิ่งแวดล้อมชุมชนและด้านสุขภาพ อาชีวะอนามัย และให้ความรู้เกี่ยวกับโควิด -19 ในตำบลบางจาก เพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพและสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยจัดให้มีการอบรมทำผ้ามัดย้อมสีจากต้นจาก การทำชาจากใบส้มโอ และการอบรมการปลูกผักปลอดสารพิษ

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว จัดขึ้นในวันที่ 4 – 5 ธันวาคม 2564 ณ สถาบันจัดการเงินทุนชุมชนบ้านบางสะพาน หมู่ที่ ๗ ตำบลบางจาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมธาวัตร ภูธรภักดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ผู้รับผิดชอบโครงการได้บรรยายให้ความรู้และแนวทางในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ ของดีตำบลบางจาก ให้มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น เพื่อส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้กับชุมชนต่อไป ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมงานเป็นตัวแทนของแต่ละหมู่บ้านจำนวน 11 หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลบางจาก และได้รับเกียรติจาก นางวรรณา สายรัตน์ ผอ.กลุ่มกิจการพิเศษตัวแทนจากวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสุธัม นวลคง นายกเทศมนตรีตำบลบางจากให้เกียรติมาร่วมพิธีเปิดงาน และนางธัญพร เพชรรัตน์ กำนันตำบลบางจากเจ้าของพื้นที่ให้การต้อนรับและร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย หลังจากเสร็จสิ้นการอบรมก็ได้มอบกิ่งส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม และเมล็ดพันธ์ผัก ให้กับผู้เข้าร่วมการอบรมทุกคน เพื่อนำไปขยายผลต่อยอดในพื้นที่ตำบลบางจาก ซึ่งจะได้มีการประเมินและติดตามผลการดำเนินงาน รวมทั้งผลลัพธ์ ของโครงการว่าบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ อย่างไร ต่อไป