นายก อบจ.นครศรีธรรมราช ประธานพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนระหว่าง อบจ.นครศรีธรราราช กับ รพ.ท่าศาลา,รพ.ร่อนพิบูลย์และ รพ.เฉลิมพระเกียรติ

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0


เมื่อ30มี.ค.2565 ที่ห้องประชุม ชั้น 5 อบจ.นครศรีธรรมราช นางกนกพร เดชเดโช นายก อบจ.นครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนระหว่าง อบจ.นครศรีธรรมราช กับ รพ.ท่าศาลา,รพ.ร่อนพิบูลย์ และรพ.เฉลิมพระเกียรติ โดยการลงนามบันทึกข้อตกลง3ฉบับคือ 1.โครงการจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ รพ.ร่อนพิบูลย์ จำนวน 6,180,000บาท 2.โครงการจัดหาเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่ แบบซีอาร์ม ให้กับ รพ.ท่าศาลา จำนวน 4,800,000บาท และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ รพ.เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 863,000บาท
ทั้งนี้เพื่อให้มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความพร้อมใช้ เพียงพอกับจำนวนผู้มารับบริการ ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการที่ดีและมีประสิทธิภาพต่อไป.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0