ม.วลัยลักษณ์ หารือขยายความร่วมมือทางการศึกษากับ The Open University of Fujian ประเทศจีน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หารือขยายความร่วมมือทางการศึกษากับ The Open University of Fujian ประเทศจีน เตรียมดึงนักศึกษาจีนมาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้น

เมื่อเร็วๆนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับและประชุมร่วมกับ Mr. Mingguang Zhao, Executive Dean, College of Overseas Chinese, The Open University of Fujian ประเทศจีนพร้อมคณะ ซึ่งเดินทางมาหารือขยายความร่วมมือทางการศึกษาร่วมกัน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร์นรินทร์ ศุภกร รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยร่วมต้อนรับ ณ ห้องเกียรติยศและห้องประชุมช่อประดู่ อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร์นรินทร์ ศุภกร กล่าวถึงการหารือในครั้งนี้ว่า มีการหารือในประเด็นการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ร่วมของ The Open University of Fujian สาขามหาวิทยาลัยลักษณ์ เพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมจีน รวมถึงเป็นสื่อกลางในการจัดอบรม และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับประเทศจีนให้แก่อาจารย์ชาวไทย และนักศึกษาได้เรียนรู้ รวมทั้งเป็นศูนย์ให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาจีนที่มาศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ด้วย

นอกจากนี้ทั้งสองสถาบันยังได้หารือเกี่ยวกับโครงการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาต่อในอนาคต รวมถึงการส่งนักศึกษาไปปฏิบัติสหกิจศึกษาที่ประเทศจีนให้มากขึ้น โดยได้รับเกียรติจากคณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ การจัดการ พยาบาลศาสตร์ สหเวชศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ และบัณฑิตวิทยาลัยมาร่วมให้ข้อมูลของทางหลักสูตร เพื่อประกอบการตัดสินใจจัดหานักศึกษาจากประเทศจีนมาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในอนาคต

ทั้งนี้ Mr. Mingguang Zhao ได้เชิญชวน ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ในการกล่าวสุนทรพจน์เปิดนิทรรศการซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในเมืองกุ้ยหยาง ประเทศจีน เพื่อร่วมประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยลักษณ์ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น โดยมีกำหนดเปิดนิทรรศการผ่านทางออนไลน์ในเดือนสิงหาคม 2565 นี้ โดยมีกระทรวงศึกษาธิการจีนเป็นฝ่ายจัดงาน และมีมหาวิทยาลัยในอาเซียนเข้าร่วมอีกด้วย