นายก อบจ.นครศรีธรรมราชทุ่มงบ2ล้านบาทสนับสนุนการศึกษาภาคฟัรดูอีน108มัสยิดทั่วเมืองคอน

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

เมื่อเช้า 8มิ.ย.2565 ที่ห้องเรียนชั้น2 มัสยิดซอลาฮุดดีนหรือมัสยิดท่าช้าง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช นางกนกพร เดชเดโช นายก อบจ.นครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนาอิสลาม ประจำปีงบประมาณ2565 โดยมีว่าที่ ร.ต.พีระพันธุ์ สุวรรณโอภาส ที่ปรึกษานายกฯ นายสุชาติ เจริญพงษ์ เลขานุการฯนายไสว เขียวจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม อบจ.นครศรีธรรมราช เข้าร่วมพิธี โดยมีนายมุสตอฟา โอกฤษ อิหม่ามมัสยิดซอลาฮุดดีนและคณะกรรมการมัสยิดและนักเรียนภาคฟัรดูอีนให้การต้อนรับ

นายมุสตอฟา ได้กล่าวรายงานว่าด้วยปัจจุบันความเจริญทางวัตถุมีมากขึ้นเรื่อยๆ แต่การพัฒนาด้านจิตใจกลับมีน้อยลงทำให้การดำเนินชีวิตในสถานการณ์ปัจจุบันจะต้องต่อสู้กับปัญหาทางสังคมมากมาย จึงจำเป็นที่จะต้องศึกษาและเรียนรู้วิธีการดำเนินชีวิตที่สงบสุข ซึ่งคุณธรรม จริยธรรมคือสิ่งที่เป็นหลักสำคัญในการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน ซึ่งการอบรมเยาวชนมุสลิมภาคฟัรดูอีน หรือภาคศาสนาอิสลาม เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ เข้าใจคุณธรรม จริยธรรมตามหลักศาสนาอิสลาม และนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตสู่ความสันติของสังคม
จากนั้นนางกนกพร ได้มอบเงินสนับสนุนการศึกษาศาสนาอิสลามภาคฟัรดูอีน แก่มัสยิดซอลาฮุดดีน จำนวน 15,000บาท ซึ่ง อบจ.นครศรีธรรมราช ได้ให้การสนับสนุนการศึกษาศาสนาอิสลามภาคฟัรดูอีนแก่มัสยิดต่างๆใน จ.นครศรีธรรมราชจำนวน 108มัสยิดๆละ15,000บาท รวมเป็นเงิน2ล้านบาท.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0