โครงการการสร้างวิทยากรชุมชนทางเทคโนโลยีสมัยใหม่วิถี New Normal พื้นที่ตำบลนาทราย

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0


วันนี้ (18 มิ.ย.65) ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดโครงการการสร้างวิทยากรชุมชนทางเทคโนโลยีสมัยใหม่วิถี New Normal โดยมีร้อยตำรวจตรีโกศล พูลพิพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย กล่าวต้อนรับ ซึ่งมี ผศ.ดร.วีระยุทธ​ สุดสมบูรณ์​ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม​ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช​ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ต่อ รศ.ดร.บำรุง ศรีนวลปาน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช​ ประธานเปิดงาน ซึ่งมี รศ.ดร.สิทธิชัย แก้วเกื้อกูล อาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดำรงพันธ์ ใจห้าววีระพงศ์ รองอธิการบดีฝ่าย พัฒนาท้องถิ่นและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นายอพิเชษฐ์ สุขแก้ว นายก สมาคมสื่อพลเมือง พร้อมด้วยนิสิต อาจารย์ผู้เข้าร่วมการอบรมจากหน่วยงานภายนอก ผู้นำชุมชนวิสาหกิจชุมชนผ้าปาเต๊ะ และกลุ่มข้าวอินทรีย์ ประชาชนตำบลนาทรายและตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 73 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ด้วยมหาวิทยาลัย มีการกำหนดแนวทางการดำเนินงานตาม พระบรมราโชบาย ด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยเน้นการทำงานจริงใน สถานประกอบการหรือหน่วยงานภายนอก ภาครัฐและการทำงานร่วมกับท้องถิ่นชุมชนโดยเน้นการนำ นวัตกรรมการศึกษาส่งท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในการพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้นการผลิตบัณฑิตที่ต้อง ใช้ทั้งความรู้ การอบรมเสริมความรู้ก็เป็นสิ่งจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่สาขาต้องได้รับการเพิ่มเติมเพื่อ ตอบสนองผู้ใช้บัณฑิต และสร้างประโยชน์ต่อชุมชนต่อไป เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนอย่างยั่งยืน เป็นการจัดโครงการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์บัณฑิตเพื่อบริการวิชาการของสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภายใต้หัวข้อเรื่อง “การสร้างวิทยากรชุมชนทางเทคโนโลยีสมัยใหม่วิถี New Normal” ไปต่อยอดงานตัวเอง และของกลุ่ม เพื่อเพิ่มยอดขายสินค้าและนำรายได้เข้าสู่กลุ่ม และครอบครัวต่อไป.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0