องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพประชาชนเพื่อส่งเสริมอาชีพยุคดิจิทัล รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2565

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0


วันนี้ (16 ส.ค.65) ที่โรงแรมสุภา รอยัลบีช อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช นางกนกพร เดชเดโช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานเปิดการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพประชาชนเพื่อส่งเสริมอาชีพยุคดิจิทัล รุ่นที่ 1 ซึ่งมีนางดุษฎี จันทร์พุ่ม ปลัด อบจ.นศ. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อบจ. หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เจ้าหน้าที่ วิทยากร สื่อมวลชน และผู้เข้ารับการอบรม เข้าร่วมเปิดโครงการ

การดำเนินงานตามกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพประชาชนเพื่อส่งเสริมอาชีพ ยุคดิจิทัล กำหนดวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ และความเชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจ ออนไลน์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย และเพื่อเป็นทางเลือกในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ที่มั่นคง แก่กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ซึ่งการดำเนินงาน ตามโครงการดังกล่าว ถือเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องส่งเสริมให้ ประชาชนในท้องถิ่นได้มีอาชีพและมีรายได้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้น และจะสามารถสร้าง เศรษฐกิจและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นได้ อีกทางหนึ่งด้วย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้การบริหารงานโดยท่าน กนกพร เดชเดโช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้สนับสนุนให้มีการ ดำเนินงานตามโครงการพัฒนาเศรษฐกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช มา อย่างต่อเนื่อง การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 2รุ่นๆ ละ 100 คน รวมจำนวน 200 คน โดยจะดำเนินงานในลักษณะการอบรมให้ความรู้และ การฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการขายสินค้าออนไลน์จากวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เรื่อง Work Shop การสื่อความหมายสินค้า และบริการ ด้วยการถ่ายภาพด้วยมือถือ/แท็บเล็ต เทคนิคการตัดต่อวีดีโอด้วยมือถือและการทำ Work Shop การทําวีดีโอ การออกแบบแบนเนอร์สินค้าและบริการ ด้วยมือถือ/แท็บเล็ต การสื่อความหมายสินค้าและบริการ ด้วยการเพิ่ม ช่องทางการขายด้วยเทคนิคการใช้งาน Line Official Account , Work Shop การติดตั้งระบบ Line Official Account และเทคนิคการสร้างช่องทางในการเพิ่มจํานวนสมาชิก โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มาเป็นวิทยากร ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1939 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0