อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนากลุ่มอาชีพ สร้างการรับรู้ และเข้าใจผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน ด้านสิ่งแวดล้อมชุมชนและด้านสุขภาพ อาชีวะอนามัย ตำบลท่าวัง

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนากลุ่มอาชีพ สร้างการรับรู้ และเข้าใจผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน ด้านสิ่งแวดล้อมชุมชนและด้านสุขภาพ อาชีวะอนามัย ตำบลท่าวัง

วันนี้ (8 ก.ย.65) ที่วัดศรีทวี ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช นางสาวสุพรรณิการ์ ศรีสุวรรณ อาจารย์สอนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช คณะครุศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษานักจัดการทางสังคมตำบลท่าวัง และนักจัดการทางสังคมตำบลท่าวัง (U2T) ดำเนินการจัดโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG สร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมในพื้นที่ ตําบลท่าวัง U2T for BCG ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ1ตำบล1มหาวิทยาลัย ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ นวัตกรรม มอบหมายให้นักจัดการทางสังคม ได้ดำเนินการจัดโครงการเพื่อยกระดับอาชีพและสร้างอาชีพใหม่ ให้กับประชาชนในตำบลท่าวัง กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อ “การพัฒนาบรรจุภัณฑ์” และ “การจัดตลาดวัฒนธรรมภายในชุมชน”

ซึ่งได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนในชุมชนเป็นอย่างมาก และเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวกว่า 40 คน เพื่อยกระดับสินค้า พัฒนาสินค้า สร้างรายได้ให้กับชุมชน ซึ่งวิสาหกิจชุมชน ถือเป็นกลุ่มเศรษฐกิจฐานราก ที่มีมากมายหลากหลาย หากได้รับการสนับสนุนส่งเสริม และเสริมความรู้ ย่อมจะเพิ่มขีดความสามารถ ภายใต้แนวทางการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นอาชีพที่สร้างความมั่นคงให้กับชุมชนอย่างแท้จริง

ซึ่งมีวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ และเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จากหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช คุณอารยา สารคุณ และคุณเจริญรัตน์ จารุพงศา วิทยากรการถ่ายทอดความรู้ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และการจัดตลาดวัฒนธรรมภายในชุมชน (ท่ามอญ) ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช