ผลการดำเนินงานที่โดดเด่น ม.ราชภัฎนครศรีฯ ประจำปีการศึกษา 2564

ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 4.80 ผลการประเมินได้ระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัยราชภัฎ ได้ 4.73 และคะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้เพิ่มเติม ได้ 4.93

ผลการดำเนินงานที่โดดเด่น มรภ.นศ. ประจำปีการศึกษา 2564