ดร.โจ กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช แถลงโชว์ผลงานรอบ2ปี

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0


วันพุธ ที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมแกรนด์ฟอจูน นครศรีธรรมราช ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช แถลงผลการดำเนินงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ.2565 ตามนโยบาย ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยผลงานที่ดำเนินการแล้ว ดังนี้
นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร
– โครงการจิตอาสาเนื่องในวันสำคัญของชาติ
– โครงการร้องทุกข์ออนไลน์
– โครงการศูนย์กล้อง CCTV
โครงการเทศบาลพบประชาชน
นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
– โครงการเฝ้าระวังและป้องกันอุทกภัยในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
– โครงการถนนปลอดถังขยะ
นโยบายด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
– โครงการ Metaverse โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง และโรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
– โครงการนักเรียนอ่านหนังสือออก 100%
– โครงการโรงเรียนข้างห้องนายก
นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
– โครงการคลินิกหมอใกล้บ้าน ศูนย์บริการสาธารณสุขคูขวาง
– โครงการเจาะเลือดใกล้บ้าน ทุกวันศุกร์ บริการเจาะเลือดล่วงหน้า
นโยบายด้านเศรษฐกิจ
– โครงการตลาดสดเทศบาลออนไลน์ (แม่ค้าดิจิทัล)
– โครงการตลาดตรอกท่ามอญ

รางวัลจากการดำเนินงาน
– รางวัลชนะเลิศ ด้านการบริหารภาครัฐอัจฉริยะ โครงการระบบรับและบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์ออนไลน์
– รางวัลชมเชย ด้านการดำรงชีวิตอัจฉริยะ โครงการ ระบบเฝ้าระวังระดับน้ำในลำคลอง ป้องกันเหตุอุทกภัย
จากการประกวด โครงการ Smart City Solutions Awards 2022 ของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
– รางวัลท้องถิ่นดิจิทัล ประเภทดีเด่น โครงการ “ร้องทุกข์ออนไลน์” (Online Petition and Service Center) จากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สำนักนายกรัฐมนตรี
รางวัลท้องถิ่นสะอาดอาเซียน จากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
– และการประกาศเป็น “เขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ” จาก สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)
ความร่วมมือระหว่างประเทศ
– การเข้าร่วม บรรยายพิเศษ หัวข้อ “การใช้เทคโนโลยีพัฒนาเมือง”
ณ เมืองแดจอน ประเทศเกาหลีใต้ ในงาน UCLG World Congress
– บรรยายพิเศษ หัวข้อเมืองอัจฉริยะของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ณ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้
– ความร่วมมือกับ UN-ESCHP ทำแผนการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG)
Voluntary Local Review 2022

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0