ศูนย์โรคหัวใจ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช 2566 ตั้งเป้าหมายเป็นศูนย์โรคหัวใจครบวงจร เพื่อบริการชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช และรับส่งต่อดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจจากพื้นที่ภาคใต้สามารถเข้าถึงบริการที่ทันสมัยอย่างรวดเร็วและปลอดภัย

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0


รพ.มหาราชนครศรีฯ เริ่มการผ่าตัดหัวใจครั้งแรก (3 พฤษภาคม 2559)และเปิดการสวนหัวใจครั้งแรก (7 กรกฎาคม 2559) ต่อมาได้พัฒนาการผ่าตัดหัวใจ และตรวจสวนหัวใจ ขยายหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากมีผู้ป่วยในจำนวนมาก ทำให้ขาดครุภัณฑ์ทางการแพทย์และหอผู้ป่วยวิกฤติเฉพาะทางด้านผ่าตัดหัวใจ และในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ได้รับการสนับสนุนจาก คุณปนัดดา อยู่วิทยา ผู้บริจาคในนามกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ ได้บริจาคครุภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับหร้องผ่าตัดหัวใจและหอผู้ป่วยวิกฤติศัลยกรรมหัวใจ มูลค่ารวม 45,210,000 บาท สามารถเพิ่มศักยภาพการผ่าตัดหัวใจเพิ่มจาก 70 ราย เป็น 130 รายต่อปี สามารถผ่าตัดโรคหัวใจที่ซับซ้อนได้มากขึ้น

จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้ป่วยโรคหัวใจรายใหม่ปีละกว่า 6,000 ราย ศูนย์หัวใจ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้ มีผู้ป่วยโรคหัวใจเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการด้านโรคหัวใจแบบครบวงจร ทางศูนย์โรคหัวใจจะทำการปรับปรุงพื้นที่อาคารวินิจฉัยและรักษา เป็นศูนย์โรคหัวใจเต็มรูปแบบ ซึ่งประกอบด้วย ห้องตรวจหัวใจพิเศษแบบ non invasive ห้องผ่าตัด 2 ห้อง ห้องสวนหัวใจ 2 ห้อง และหอผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ ในการปรับปรุงสถานที่ได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณปนัดดา อยู่วิทยา ในนามกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ เป็นจำนวนเงิน 62,000,000 บาท เพื่อใช้ในการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์โรคหัวใจ

เพื่อขยายการบริการให้ผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดในภาคใต้ ได้รับการผ่าตัดเร็วขึ้น ช่วยพัฒนาบริการทางการแพทย์ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย##WeareMoph

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0