เทศบาลนคร ฯจับมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมืองยกระดับเมืองท้องถิ่นไทยให้เป็น Smart City เต็มรูปแบบ

เทศบาลนคร ฯจับมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมืองยกระดับเมืองท้องถิ่น โดยนำเทคโนโลยี ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ นำ ‘ Bedrock’ (เบคร็อค) แบ่งปันความรู้แนวทางการพัฒนาสู่การเป็น Smart City เต็มรูปแบบ

(19 ม.ค.)ที่ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีการจัดสัมมนาโครงการยกระดับเมืองท้องถิ่นไทยให้เป็น Smart City ด้วยเทคโนโลยี ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ โดยมีทางด้าน นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการเปิดงานพร้อมด้วย ดร.ธนา สราญเวทย์พันธุ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท AIl andRobotics Ventures ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบลและ อบต.ทั่วจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมสัมมนา

โดยภายในงานครั้งนี้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาและเผยแพร่แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง ระหว่าง บริษัทเอไอแอนด์โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด กับ เทสบาลนครศรีธรรมราช กิจกรรมการบรรยายพิศษและหัวข้อการเสวนาที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นการบรรยายพิเศษหัวข้อ Thailand Smart City Framework โดย นายประชา อัศธีระ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคใต้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หัวข้อเส้นทางสู่ Smart city เทศบาลนครศรีธรรมราช โดย ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครศรีธรรมราช หัวข้อเมืองแห่งอนาคต : เมืองอัจฉริยะ โดย รศ.ดร.พนิต ภู่จินดา หัวหน้าภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายกสมาคมนักผังเมืองไทย หัวข้อ AI และ Smart City กับการบริหารงานและการบริการภาครัฐ โดย ผศ.กรกต สุวรรณรัตน์ หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หัวข้อ ท้องถิ่น 4.0 : ท้องถิ่นในฐานะแพลตฟอร์ม โดย ดร.จักรพันธ์ จุลละโพธิ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หัวข้อปัญญาประดิษฐ์ในการพัฒนาท้องถิ่น โดย รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมโปรแกรมวิจัย 15 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) กิจกรรมเสวนา การ ขับเคลื่อนมืองชาญฉลาดที่น่าอยู่ ผ่านกลไกความร่วมมือ การใช้ ข้อมูลขนาดใหญ่ และปัญญาประดิษฐ์

นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กล่าวว่า “ทางจังหวัดนครศรีธรรมราชเอง มีจุดมุ่งหมายในการนำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยพัฒนาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยในระบบเทศบาล เพื่อยกระดับความเจริญ และแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันให้กับพื้นที่ในแต่ละเทศบาล ฯโดยนำแพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง (City Digital Data Platform) ที่ Bedrock ได้พัฒนาขึ้นมาช่วยในการทำงาน ไม่เพียงสำรวจในด้านที่มีปัญหา แต่รวมถึงการเข้าใจศักยภาพทางภูมิศาสตร์ ประชากรและอื่น ๆ ทำให้สามารถกำหนดนโยบายแก้ไขปัญหา และเลือกว่าจะผลักดันพื้นที่ในการดูแลของตนไปสู่การเป็น Smart City ได้นั่นเอง”

ทางด้าน ดร.กณพ เกตุชาติ กล่าวว่า การนำแพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมืองมาใช้ในการพัฒนางานที่ทางเทศบาล ฯกำลังดำเนินการอยู่เป็นเหมือนการสร้างเมืองคู่แฝดขึ้นมาและอยู่ในเทคโนโลยี อยู่ในคอมพิวเตอร์ อยู่ในโทรศัพท์ เราจะตรวจสอบดูถนน เส้นทาง หรือแม้แต่บ้านของผู้ป่วยติดเตียงได้อย่างสะดวก เส้นทางเข้าออกรถดับเพลิง เส้นทางน้ำไหล คูระบายน้ำ ถนนหนทาง พื้นที่ต่ำ พื้นที่ราบ พื้นที่สูง ทุกอย่างที่เราจะนำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นครอบคลุมทั้งทางกว้างและทางลึก

ในขณะที่ดร.ธนา สราญเวทย์พันธุ์ กล่าวว่า ที่ตัดสินใจเลือกเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่ดำเนินการนำร่องเพราะนครศรีธรรมราชเป็นหมุดหมายในการพัฒนาที่สำคัญของภาคใต้ และเทศบาลนคร นครศรีธรรมราชก็ได้ดำเนินการในโครงการเมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City มาก่อนแล้ว เราเพียงเข้ามาต่อยอดเติมเต็มเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพใหมากขึ้นเท่านั้น และต่อไปจะมีการประสานเชื่อมต่อกับทุกองค์กรปกครองส่วนทิ้งถิ่นในการนำเทคโนโลโลยีนี้มาใช้เพื่อพัฒนาเมืองนครศรีธรรมราชในภาพกว้างอย่างเต็มรูปแบบในอนาคตอันใกล้นี้.