ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลตรุษจีนจันดี 2566 ระหว่างวันที่ 17-25 มกราคม 2566

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0


(21 ม.ค.66) นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2566 ที่บริเวณถนนสายกลาง ตลาดจันดี อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นางพิชานันท์ เผือกผ่อง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นายอำเภอฉวาง นายกเทศมนตรีตำบลจันดี ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ ภาคเอกชน ประชาชน และนักท่องเที่ยวร่วมในพิธีเปิดเป็นจำนวนมาก โดยทีมงานเพื่อนแอนเมืองคอน

โอกาสนี้ นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ชื่นชมการจัดงานเทศกาลตรุษจีน ซึ่งชุมชนเทศบาลตำบลจันดีเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง อยู่กันด้วยความรัก ความสามัคคี มีการเสียสละเพื่อส่วนรวม อันเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยให้บ้านเมืองเกิดการพัฒนา นั่นเป็นเพราะว่าชุมชนจันดีมีวัฒนธรรมและประเพณีอันดีเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว และเชื่อมความสัมพันธ์ของทุกคนให้เป็นหนึ่งเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเพณีตรุษจีนซึ่งคนจีนทุกคนล้วนให้ความสำคัญ ตามหลักความเชื่อที่ว่าการไหว้เทพเจ้าและบรรพบุรุษเพื่อขอพรจากฟ้าดินจะทำให้พืชผลทางการเกษตรงอกงาม มีกินมีใช้ตลอดปี อันเป็นพื้นฐานสำคัญให้คนจีนมีความกตัญญู มีความขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพ ซึ่งชุมชนจันดีมีเอกลักษณ์ของวิถีวัฒนธรรมชาวจีนเป็นองค์ประกอบอยู่มาก การจัดงานประเพณีตรุษจีนประจำปี 2566 และทุกๆ ปี จึงมีความสำคัญ ซึ่งจะเห็นได้จากความตั้งใจในการจัดงานของคณะกรรมการจัดงานและประชาชนที่เข้ามาร่วมงานอย่างหนาแน่น เป็นการรักษาไว้ซึ่งวิถีวัฒนธรรมอันเป็นมรดกของท้องถิ่น เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี อันจะส่งผลให้เกิดความมั่นคงสมานฉันท์ ในสังคม สามารถปลูกฝังเยาวชนคุณธรรมด้านคุณค่าความรัก ความอบอุ่นในครอบครัว หล่อหลอมให้เกิดความรักในมาตุภูมิของตน และในวันพรุ่งนี้เป็นวันเที่ยว ขอให้ท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยความสุขสนุกสนาน

สำหรับงานเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2566 ซึ่งเทศบาลตำบลจันดี ร่วมกับชมรมองค์กรต่างๆ กำหนดจัดงาน “เทศกาลตรุษจีนจันดี ประจำปี 2566 ขึ้นระหว่างวันที่ 17-25 มกราคม 2566 ณ บริเวณถนนสายกลางตลาดจันดี ตำบลจันดี อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อรักษาศิลปวัฒนธรรมประเพณีแบบดั้งเดิมของชาวจันดี ตลอดจนให้นักท่องเที่ยวและประชาชนได้นมัสการและชื่นชมบารมีพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมและสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีวันตรุษจีน ให้คงอยู่สืบไป ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของเทศบาลตำบลจันดี และจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยกิจกรรมภายในงานนอกจากจะมีการแสดงบนเวทีของศิลปิน การแสดงของนักเรียน นักศึกษาในพื้นที่และของประชาชนแล้ว ยังมีการจำหน่ายสินค้า อาหารอร่อยในพื้นที่ให้เลือกซื้อเลือกชิมด้วย

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0