ผวจ.นครศรีธรรมราช นั่งหัวโต๊ะหารือการตั้งกองทุนขับเคลื่อนวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร สู่มรดกโลก


วันนี้(24 ม.ค.66) ที่ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร สู่มรดกโลก ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนางพิชานันท์ เผือกผ่อง นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ และนางเรืองอุไร บุญช่วยชูพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้มีจิตศรัทธา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาคเอกชน เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียง

สำหรับการจัดประชุมดังกล่าว เป็นการเตรียมการสำหรับการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร สู่มรดกโลก ซึ่งเบื้องต้นได้กำหนดให้มีกิจกรรมหลักๆ ใน 2 กิจกรรม ประกอบด้วย กองทุนคนละ 9 บาท ยกพระบรมธาตุ สู่มรดกโลก และกิจกรรมการจัดสร้างวัตถุมงคล เพื่อระดมทุนหารายได้สนับสนุนการขับเคลื่อนวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร สู่มรดกโลก และกิจกรรมสาธารณประโยชน์อื่นๆ ซึ่งในการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร สู่มรดกโลก จำเป็นต้องจัดหาทุนทรัพย์เพื่อจัดตั้งเป็นกองทุนในการพัฒนาทางด้านภายภาพของวัดและพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อให้การขับเคลื่อนวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร สู่มรดกโลกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุเป้าหมาย โดยขณะนี้การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนการเสนอเอกสารฉบับสมบูรณ์

ทั้งนี้ในส่วนของการจัดสร้างวัตถุมงคลเพื่อหารายได้เข้ากองทุนสนับสนุนการขับเคลื่อนวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร สู่มรดกโลกนั้น ทางจังหวัดนครศรีธรรมราชจะได้จัดสร้างวัตถุมงคล (องค์ศิวลึงค์) จำนวน 999,999 องค์ ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการขับเคลื่อนวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร สู่มรดกโลก ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และเพื่อการสงเคราะห์อุปถัมภ์เด็ก คนชรา ผู้ด้อยโอกาส รวมถึงเพื่อกิจกรรมสาธารณประโยชน์และการกุศล

โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดสร้างวัตถุมงคล ประกอบด้วย คณะที่ปรึกษา คณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงาน ที่ประกอบด้วย คณะทำงานด้านจัดเตรียมงบประมาณ คณะทำงานด้านออกแบบและจัดทำต้นแบบ คณะทำงานฝ่ายจัดสร้าง คณะทำงานตรวจสอบคุณภาพ และภาชนะบรรจุภัณฑ์ คณะทำงานด้านพิธีการและพิธีกรรมทางศาสนา คณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ จัดทำคู่มือและใบจอง คณะทำงานฝ่ายรับจองและแจกจ่าย และคณะทำงานฝ่ายการเงินและบัญชี
/////////
อุไรวรรณ/ข่าว
พรรณี-ณัฐนันท์/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
24 มกราคม 2566