ประชุมรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาถนนเพื่อการท่องเที่ยว “ถนนเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ อ.สิชล, อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช”

วันนี้(24 ก.พ.66) ณ ห้องประชุมอรพินธ์ ชั้น 2 โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช นายรักชาติ บุหงาชาติ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช ประธานเปิดการประชุม รับฟังความคิดเห็นการพัฒนาถนนเพื่อการท่องเที่ยว “ถนนเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ อ.สิชล, อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช” โดยมีนายปริญญา เอกศิริวรานนท์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ภาคประชาชน รวมทั้งสื่อมวลชน เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

ด้วย สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท มีความประสงค์จะดำเนินงานโครงการ จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมถนนเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ อ.สิชล, ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบถึงข้อมูลการดำเนินโครงการ และเพื่อให้เกิด ความเข้าใจที่ถูกต้องในการดำเนินงาน กรมทางหลวงชนบท จึงเห็นควรให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามี บทบาทในการรับทราบข้อมูลการดำเนินโครงการ และแสดงข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อโครงการ อันจะเป็น ประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการ จึงได้กำหนดการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของ ประชาชน ครั้งที่ 1 ปฐมนิเทศโครงการ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพ่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ โครงการ โดยเฉพาะความเป็นมาของโครงการ วัตถุประสงค์ของการศึกษา ขอบเขตและพื้นที่ศึกษาโครงการ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมาย
โครงการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ถนนเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ อ.สิชล, ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช เป็นโครงการที่กรมทางหลวงชนบท ดำเนินการเพื่อเพิ่มศักยภาพของโครงข่ายสายทาง พัฒนาให้เป็นถนนเพื่อการท่องเที่ยว และเส้นทางชมทิวทัศน์ (Scenic Route) รวมถึงส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลแห่งใหม่ ตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลอ่าวไทย (The Royal Coast) โดยโครงการฯ อยู่ในแผนพัฒนาระยะที่ 2 (จ.ชุมพร – จ.สุราษฎร์ธานี – จ.นครศรีธรรมราช – จ.สงขลา)ดังนั้น กรมทางหลวงชนบทจึงได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท สแปน จำกัด บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท เอสพีที คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้ดำเนินงานโครงการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ถนนเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ อ.สิชล, ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาโครงการอาจก่อให้เกิดผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสังคม ด้วยเหตุนี้ จึงต้องจัดให้มีกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน ตั้งแต่ในระยะเริ่มต้น และดำเนินการควบคู่ไปกับการศึกษาด้านอื่นๆ ตลอดระยะเวลาศึกษาโครงการ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลรายละเอียดของโครงการให้ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบข้อมูลโครงการอย่างถูกต้องและกว้างขวาง และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ เพื่อนำมาปรับปรุงแนวทางการศึกษาของโครงการให้มีความเหมาะสม รอบคอบ และได้รับการยอมรับจากประชาชน ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม บริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการ​
สถานที่ติดต่อโครงการ
• สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท เลขที่ 9 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
​​โทรศัพท์ : 0 2551 5419, 0 2551 5420
​​โทรสาร​: 0 2551 5420​E-mail ​: design@drr.go.th

• แขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช
​​เลขที่ 150 หมู่ 3 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
​​โทรศัพท์ : 0 7537 8794
​​โทรสาร​: 0 7537 8836​E-mail : nakhonsithammarat@drr.go.th

• บริษัทที่ปรึกษา
บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 16,18 ซอยนวมินทร์ 98 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
​​กรุงเทพฯ 10230 ​โทรศัพท์ 02-948-6014-8
​​โทรสาร 02-948-6013 ​E-mail : pdc_con@yahoo.com

​บริษัท สแปน จำกัด
​ ​สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ 378 ซอยลาดพร้าว 94
​ ​ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 1031

บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 125, 127 ซอยรามคำแหง 12 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ 0-2369-2800-3 โทรสาร 0-2369-2925 e-mail: info@pte.co.th, pte_engineer@yahoo.com