พุทธศาสนิกชนนครศรีธรรมราช ร่วมสืบสานประเพณีสวดด้าน สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช

พุทธศาสนิกชนนครศรีธรรมราช ร่วมสืบสานประเพณีสวดด้าน สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช

ประเพณีสวดด้านเป็นประเพณีเก่าแก่และสำคัญประเพณีหนึ่งของชาวนครศรีธรรมราช (ศรีธรรมราชมหานคร) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเจริญทางด้านพุทธศาสนา วัฒนธรรม และยังแสดงให้เห็นถึงความเจริญทางด้านภาษาและวรรณกรรมของชาวนครศรีธรรมราช การสวดด้าน คือ การอ่านหนังสือร้อยกรอง (ซึ่งชาวนครเรียกว่า “สวดด้น” หรือสวดหนังสือ”) หนังสือหรือเรื่องที่ใช้สวดเป็นวรรณกรรมร้อยกรองประเภทนิทานต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนิทานพื้นเมืองที่กวีชาวใต้แต่งขึ้น การอ่าน (สวด) จะใช้ภาษาไทยสำเนียงใต้ ซึ่งจะสวดเฉพาะในวิหารคด หรือพระวิหาร 4 ด้าน รอบพระบรมธาตุเจดีย์ ทั้ง 4 ด้าน ในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เท่านั้นที่อื่นๆ นอกเหนือจากนี้ไม่ปรากฏว่ามีที่ใด